Uafhængig
voldgiftsdommer

Thorbjørn Sofsrud virker som uafhængig voldgiftsdommer i danske og internationale voldgiftssager, herunder om komplekse leverancekontrakter inden for IT og teknologi, virksomhedsoverdragelse, joint venture og aktionæraftaler.

 

Profil

Thorbjørn Sofsrud

  • Advokat, dr.jur.
  • MCIArb
  • Møderet for Højesteret
  • Født 1959

Kompetencer

Cand.jur., 1986 (Københavns Universitet), HD, 1990 (Copenhagen Business School), dr.jur., 1999 (Københavns Universitet), MCIArb, 2020 (The Chartered Institute of Arbitrators).

Thorbjørn Sofsrud har mangeårig proceserfaring fra domstolene som advokat og er uddannet dansk og international voldgiftsdommer.

Kontrakter om komplekse leverancer, herunder it-kontrakter, virksomhedsoverdragelse, joint venture, aktionæraftaler og offentlige kontrakter.

Erfaringer

Thorbjørn Sofsrud har siden 2016 virket som uafhængig voldgiftsdommer i danske og internationale voldgiftssager.

Thorbjørn Sofsrud har været partner i Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten (1998-2016), forskningsadjunkt i selskabsret og erstatningsret ved Københavns Universitet (1992 – 1998), advokat i advokatfirmaet Kromann Reumert (1989 – 1992) og direktionssekretær/koncernjurist i Toms Gruppen A/S (1986 – 1989).

Thorbjørn Sofsrud har virket som medlem af Erhvervsankenævnet som sagkyndig i erhvervsfondsforhold (2019 –), bestyrelsesformand for den erhvervsdrivende fond Godhavn (2013 –) og som formand for Revisorkommissionen (2013 – 2016).

Thorbjørn Sofsrud har deltaget i en række udvalg, herunder arbejdsgruppen for statens standardkontrakt for længerevarende it-projekter (K02) og Danske Advokaters arbejdsgruppe for bestyrelsesarbejde (2011).

Publikationer

Bestyrelsens beslutning og ansvar (København, 1999), fagredaktør på EU Karnov, kapitel om børs- og selskabsret (2008-2014) samt artikler i fagtidsskrifter om selskabsretlige emner.

Kontakt

Ahlmanns Allé 5
2900 Hellerup
sof@sofsrud.dk
+ 45 2543 0324
CVR nr. 37 05 77 62
Enkeltmandsvirksomhed
Danske Bank
3409 0011944329

 

Forretningsbetingelser

Anvendelsesområde

Forretningsbetingelserne er gældende for enhver bistand, som ydes af advokatvirksomheden. Hvis der er indgået anden skriftlig aftale med klienten, gælder en sådan aftale forud for disse forretningsbetingelser.

Advokatsamfundet

Advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokatbistand er omfattet af advokatvirksomhedens ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatvirksomheden, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatvirksomheden anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette skriftligt aftales med klienten.

Advokatvirksomheden er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatvirksomheden og/eller utilfredshed med en adfærd, kan der klages over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Klientbankkonto

Hvis advokatvirksomheden modtager klientmidler, indsættes disse på en særskilt klientbankkonto i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000 (ca. kr. 750.000).
Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til EUR 10 mio., indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Ansvarsbegrænsning

De samlede erstatningsbeløb for følgerne af én skade kan ikke overstige kr. 15 mio. Som følger af én skade anses alle krav, der udspringer af samme fortsatte eller gentagne ansvarspådragende forhold, og hvad enten en eller flere skadelidte kan gøre krav gældende i anledning af forholdet.

Ansvaret omfatter ikke indirekte tab, herunder bl.a. driftstab, tidstab, avancetab, tab af data, mistet goodwill og lignende indirekte tab, eller tab som følge af et kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Ansvaret omfatter ikke hæftelse for andre rådgivere, som advokatvirksomheden efter aftale med klienten har overladt dele af opgaven til, eller som klienten har antaget efter min henvisning.

Advokatvirksomheden rådgiver alene om danske juridiske forhold. Hvis advokatopgaven forudsætter rådgivning om udenlandsk ret, anbefales klienten at indgå aftale med en lokal advokat i det pågældende land.

Honorar

Der indgås skriftlig aftale om honorar for den enkelte opgave. Udover honorar betales eventuelle omkostninger og udlæg, der er afholdt som led i opgavens udførelse, herunder gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt kopierings- og forsendelsesudgifter.